Menu

Referat af bestyrelsesmødet den 9 august 2021

image
Bestyrelsen
14. august 2021 kl. 09:37
Nyt fra klubben og bestyrelsens arbejde

Referat af bestyrelsesmødet den 9 august 2021


Deltagere: Søren Burchall (SB), Anders Fabild (AF), Nicolai Hermansen (NH), Nils Vibe (NV),
Jens ”Pist” Mortensen (JM), Tina Larsen (TL), Daniel Holsmose (DH) og John Bødker (JB).
Afbud: Casper Beck, Stine Skov Jensen, Varny Jensen og Martin Dalsager
Referat: John Bødker

Dagsorden:
1. Evaluering af Brøndbykampen
2. Overordnet af planlægning kampen mod oldboys landsholdet og receptionen for 100 året.
3. Status fra arbejdet i ungdomsafdelingen
4. Referater fra bestyrelsesmøderne
5. Kontingentsats ved oprykning fra f.eks ungdom til senior
6. Oprydning i kluboffice
7. Aflønning af vores trænere
8. Fester i klubhuset
9. Budget
10. Farven på vores udebanetrøjer
11. Drøftelse af den generelle udfordring med faldende medlemstal
12. Deltagelse ved Albertslund Award den 10. september 2021
13. Bordet rundt

1.
Fokus på affaldssortering ved vores arrangementer/kampe, så bl.a flasker ikke smides ud med affaldet.
Der skal mere fokus på introduktionen af hjælpere i de enkelte teams.
Vi skal sørge for at der er en ansvarlig ved samtlige arbejdsområder så ingen er i tvivl om hvem de skal henvende sig til.
Fadøls anlæggene ”kogte over” så man måtte tage flaske-øl i brug. Frt undersøges om der findes en god løsning
Stor tilfredshed hos publikum – Den store bod ved kunstbanen skal bruge en stor grill. Pølserne var ikke helt varme, men vores gæster hyggede sig.

2.
SB)

Corona restriktionerne kan ændres inden længe og vi følger myndighedernes vejledning.

Vi skal til kampen stadig bruge et pænt antal hjælpere både før og under kampen, hvor vi bl.a. skal afspærre de indgange, som ikke kan benyttes, opstille eventuelle stole, bemande boder. JB har
allerede sendt mail til dem som hjalp ved Brøndbykampen. – pt har vi 20 tilmeldinger.

Vi kender endnu ikke det hold, som Oldboys landsholdet stiller med, men har modtaget en bruttotrup, som de foreløbigt arbejder med. Vi er dog på ingen måde garanteret, at de oplistede
navne ender med at stille op – men det lader til at blive et stærkt hold vi skal møde.
Vi skal selvfølgelig også have udtaget vores hold til kampen mod Oldboys landsholdet, hvor jeg syntes vi både skal forsøge at have spillere fra flest muligt af vores hold, men omvendt også skal
stille med et hold, som kan yde Oldboys landsholdet en rimelig modstand.

AF finder et trænerteam og en plan for udtagelse af hold – bestyrelsen kan komme med forslag senest den 12 august.
HIC’s hold består af spillere fra herre-/kvindesenior, oldboys, veteran og ungdomstrænere

TL sørger for p-skilte til vejene i byen via Peter

Vi afholder den udsatte jubilæumsreception ved klubhuset forud for kampen mod Oldboys landsholdet. Vi laver receptionen kl. 16.30-18.00. SB og TL laver køreplanen for receptionen.
HIC-sangen bør synges – JM prøver af få fat i noderne. Jacob Leisin skal spørges om han kan spille nummeret på guitar (Mandalay) og vil bakke op. De nye malerier af Billy Sjur præsenteres.
Vi forventer 200 gæster til receptionen som bydes på øl, vand, vin og kaffe samt receptionsmad og kage.

SB bestiller mad til reception og middag med OB-landsholdet hos Karl Johan. Middagen bliver i forsamlingshuset og der bestilles til 80 personer.

3.
DH) Vi afholder Kick-off for ungdom den 2/9 (U6-10) og 3/9 (U11-16) med mad og aktiviteter.
Torsdagsmaden den 2/9 er aflyst grundet dette.

Præsenterede et årshjul for ungdom via kluboffice. Dette burde klubben sætte sig mere ind i og anvende – Et rigtig godt hjælpeværktøj.

Bestyrelsen debatterede om fremtidige aftaler med trænerne, når man brugte mange penge på at uddanne disse. Det blev
besluttet at der for eftertiden skal foreligge en skriftlig aftale med en løbetid når man modtager et kursus ud over grundkursuset.

Peter Hindse er målmandstræner og ønsker at træne mandag fra kl 17-19

4.
Referater fra bestyrelsesmøderne skal foreligge på hic.dk inden for en uge efter mødet – Dette for at synliggøre bestyrelsens arbejde.

5.
Ved oprykning til f.eks senior grundet holdmangel eller niveau, skal kontingentet følge med alderen.

6.
HIC bruger afdelinger og stamhold i kluboffice – JB sørger for strukturen og oprydning. Henning Skov Jensen sørger for vedligeholdelse af medlemmer. JB gennemgår strukturen og får den rettet
til.

7.
Aflønning af vores trænerer sker via aftale med hovedbestyrelsen og den enkelte afdelingsansvarlige.

8.
Et hændeligt uheld ved oprykningsfesten for senior gik ud over vores isfryser, med det resultat at de nye is var smeltet. Senior kommer ikke til at hæfte for tabet.

AF sørger for at der bliver lavet det antal stikkontakter der er brug for i cafeen, så vi ikke kommer ud i en sådan situation igen. Der ryddes også op i vores strømkilder så vi ikke belaster nettet.

9.
MD er ved at lave et nyt system til vores budget, så posterne deles mere op. Håber at få det på plads til budgettet i 2022.

10.
De skærpede krav til udebanetrøjen efter oprykning til Danmarksserien gør at vi beholder den orange trøje som jo også har et historisk vingesus over sig. Den hvide trøje vil blive afvist hvis f.eks
hjemmeholdet spiller i f.eks hvide ærmer eller blå/hvidstribet trøje.

11.
SB spurgte gruppen omkring Mutivu projektet – NH kunne berette på gruppens vegne at dette er ikke sat i gang. Bestyrelsen besluttede at det skal iværksættes med det samme.
Øvrige drøftelser omkring emnet tages op til næste møde, hvor det vil være hovedpunktet. Her vil ungdomsudvalget blive inviteret – Det sørger DH for.

12.
HIC er meget kede af, at man har lagt seancen midt i sæsonen. HIC vil derfor meddele kommunen at man ikke deltager i år.

13.
SB.
Jubilæumsfesten bliver lørdag den 25 juni 2022

SB spurgte til fremtidens klublogo og bestyrelsen besluttede at vi går tilbage til det oprindelige logo i 2022.

Ifølge kommunens retningslinjer er der rygeforbud på HIC’s anlæg – Det blev foreslået at der laves et par rygezoner i græsrabatten mellem Bymosevej og p-plads. Dette skal undersøges med
kommunen. Vi sørger for skiltning på vores anlæg og skal i fællesskab sørge for at reglerne overholdes. Askebægre på bordene fjernes, så snart skiltningen er på plads. JB laver skilte.

Byggeriet af ny klubbygning
Den gamle hvide bygning er nu helt nedrevet, og med fin indsats af bl.a. det meste af bestyrelsen, er bolde og udstyr flyttet til containerne på p-pladsen, mens div. udstyr fra særligt loftet er flyttet til
et midlertidigt fjerndepot på Sydskolen. SB har nøglen til dette depot, så får vi behov for at hente noget herfra, skal man blot tage fat i SB.

Det er nu planen, byggeriet af den nye klubbygning går i gang i løbet af de kommende par uger. Først skal der etableres byggeplads (hvor der bliver etableret strøm til vores to containere),
hvorefter jordarbejdet går i gang som det første. Her vil vejen området byggeriet i perioder blive inddraget til byggeplads, hvorfor der midlertidigt laves omkørsel med kørevej via p-pladsen.

Det gamle skur bag den hvide bygning har vi forsøgt at flytte, så Niels fremover kan have sit udendørs udstyr i skraldegården. Det gamle skur har dog vist sig at være i en stand, hvor det ikke
vil overleve en flytning. Vi bliver derfor nød til at købe et nyt skud, som vi kan opstille skraldegården, hvor vi efter med udgangspunkt i ønsker fra Niels er på jagt efter et godt
tilbud på et samle-selv skur.

Plan for etablering af vandingsanlæg i baner og udvidelse af bane 1
Etablering af automatisk vandingsanlæg i bane 1 og banerne på gartnerigrunden med tilkobling til den nye vandboring skulle meget gerne starte op henover den kommende måned. SB har dog ikke
har modtaget en endelig tidsplan. Entreprenøren har lovet ar arbejdet udføres på en måde, så banerne hver dag vil kunne benyttes efter kl. 16.30, da arbejdet udføres på en måde, så banerne
kan benyttes undervejs.

Det er også fortsat planen, at kommunen rørlægger åen langs bane 1, og dermed giver mulighed for at udvidelse af banen med etablering af nyt hegn/hæk. Arbejdet vil dog
forventeligt først udføres efter efterårssæsonen, hvorfor vi har fået en særlig dispensation fra DBU til afvikling af 1. herreseniors hjemmekampe, selvom banen er mindre end kravene.

TL.
Julie Bøge-Rasmussen er ny holdleder på 1senior

Zumba starter ved Margit 7 september kl. 17.00-18.00 i tumlesalen på Herstedøster skole. JB laver reklame på hjemmesiden og de sociale medier.

AF
Grillhus er færdigt – cafeudvalg og grillhold skal vurdere om de videre tiltag. Hvor skal der laves stikkontakter, fastgørelse af grill så denne ikke forsvinder.
Tydelige skilte om betaling til grill.

AF ville gerne have at de Cafeansvarlige sørger for bestilling af pølser m.m og får ansvaret for grillholdet Dette blev vedtaget.

Setuppet til Danmarksserien er klart. Der er kommet tre nye til holdet.

JM
Grundet manglende omklædningsrum på visse dage – Vil der blive sendt en forespørgsel til lille skolen – SB sender en forespørgsel til Lilleskolen.

MD
Vi skal have fundet en løsning omkring vores cykelparkering - Dette bliver der taget hånd om, når p-pladsen laves i 2022.

Næste møde:
Onsdag 8 september kl 18.00 ungdomsudvalget bliver inviteret.
onsdag 13 oktober kl. 18.00
onsdag 24 november kl. 18.00

John Bødker, referant

Luk