Menu

Referat af bestyrelsesmødet den 19 september 2018

image
Bestyrelsen
25. september 2018 kl. 15:36

Referat af bestyrelsesmøde i Herstedøster IC den 19. september 2018

 

Deltagere: Søren Burchall (SB), Casper Beck (CB), Martin Dalsager (MD), Jens ”Pist” Mortensen (JM), Anders Fabild (AF), Varny Jensen (VJ), Nicolai Hermansen (NH) og Nils Vibe (NV), Tina Larsen (TL)

Afbud: Stine Jensen (SJ) og John Bødker (JB)

Referent: Tina Larsen

Dagsorden

  1. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde
  2. Opfølgning på vores arbejde for et par år siden med værdier og indsatsområder – dokument med opsamling fra dette arbejde er vedhæftet
  3. Drøftelse af overordnede forventninger og plan for HIC’s 100 års jubilæum i 2020
  4. Bordet rundt

1)

SB – vi skal være opmærksomme på logistikken på buffet og forretten til næste sommerfest.

Næste sommerfest bliver lørdag d. 22. juni 2019

 2)

NH – har tænkt om der ikke skulle gang i flere af vores indsatsområder. AF/SB – klubbyggeriet og fokus på en intelligent træningsplan, så vi alle kan være her, er nogle af de områder som vi arbejder med lige nu, og vi bør ikke igangsætte flere indsatsområder, end vi både har ressourcer til at nå i mål med, der er vigtigere at vi får håndteret de vigtigste opgaver og indsatsområder.

SB – DIF og DGI har en foreningspulje vi kan søge midler fra, det skal være til børn og unge og gerne materialer, SB og NH vil kigge på dette ift. en ansøgning om ekstra fokus på pigeafdelingen. Derudover søger SB og NH andre fonde som Carlsberfonden, Nordeafonden m.m. for en ekstra grill, høje kabeltrumle-borde og en markise til foran balkonen, som grillpersonalet har ønsket. 

4)

JB – har sendt en mail med punkter, som blev gennemgået.

Bogudgivelse – bestyrelsen bakker op om dette tiltag, hvor MD forslår at bogen også bliver tilgængelig elektronisk – JB søger fonde, så HIC’s bidrag forhåbentlig bliver mindre end de maksimalt 50.000 kr., som bestyrelsen godkendte

100 års logo – arbejdsgruppen arbejder videre, og i samarbejde med Puma arbejdes der på en jubilæums kamptrøje.

Fest – vi afholder reception d. 14. maj 2020, der vil ligeledes blive afholdt en stor fest.

Andre arr. – opvisningskampe

5)

JB – Årsnyt har dateline d. 9. november 2018, bestyrelsen besluttet at vi skal have trykt 700 stk.

AF – Vi skal alle tage hensyn til hinanden, nu vi går den mørke tid i møde, NB sender træningsplan til SB som sørge for Pist får den. Kommunen har lavet nogle gode baner til os hen over sommeren.

Kontingentrestance giver ekstra arbejde, men det virker, MD – kontingentindbetalingerne ser fint ud.

Der er supersponsor arrangement d. 7/10-2018

Der arbejdes på mulige tiltag med futsal i seniorafd. hvor forskellige løsninger.

Kvindesenior spiller i sjællandsserien her i efteråret, vi afventer hvad foråret bringer.

Lokalopgøret mellem HIC og AIF, var en fantastisk kamp og aften, men mange tilskuere, vi havde en god omsætning, næste gang skal vi have dobbelt bar og baren skal være fyldt op, så vi ikke løber tør for noget.

Taktik rummet skal ryddes op og der skal bestilles tusser til tavlen. NB køber 50 tusser.

Lørdag d. 22/9 debutere Fodbold Fitness som grillmester ved 1. holdets kamp og vil fremover indgå i det faste grillteam.

Sportsligt ser det godt ud for alle seniorhold.

Der er kommet nyhedsbrev fra idrætsrådet, her er nedsat et udvalg for fordeling af haltider, dette udvalg sidder AF med i.

Pist – nu er der bestilt varer til caféen, så vi ikke fremover får udsolgt, som det desværre har været tilfældet flere gange i efteråret

Hvis den blå lampe lyser på fadølsanlægget, lyser skal anlægget køle af i en ½ time før det virker igen, hvis der er vådt når der skiftes fustage, skal det tørres op inden og er der kulsyre eller fustager som er i stykker, skal de retur til Carlsberg.

NV – har kigget ind i reglerne for målaktier og lotterier, Nils laver en oversigt og sender til bestyrelsen.

MD – der er afregnet moms og som det ser ud nu vil vi komme ud med et overskud i 2018. Kontingent for gymnastik og zumba opkræves 1/11-2018 og forhøjes til kr. 700,- JB ændrer dato og beløb på vores hjemmeside.

Kommunen har meldt ud om stikprøvekontrol på revision af foreningernes regnskaber.

MD og AF vil kigge på ODENDO, som Martin har hørt om.

NH – kan Niels kigge lidt på udendørsområderne og fjerne spindelvæv fra udhænget ved omklædningsrummene.

TL – Fodbold fitness har afholdt stævne, det var en stor succes, der var 6 hold og 57 til spisning bagefter.

Vi har haft 3 på trænerkurses

Christina Mulvad indgår nu i trænerteamet.

Spurgte ind til hvordan vi sikre os at vi selv udfylder vores holdkort korrekt, hvilket bestyrelsen generelt vurdere at trænere og holdledere på de forskellige hold har fint styr på.

SB – Der er borgermøde om den nye hal i Albertslund, AF deltager ifm. Idrætsrådet og SB skriver HIC forslag, der var ingen andre som havde mulighed for at deltage.

Der er inviteret til idrætslederfest, afdelingslederne sørge for at sende ud til deres trænere.

Der er deadline for indstilling af årets ildsjæl d. 27/9, har vi nogle i tankerne så skriv til Søren.

Træner/leder arrangement, Søren skriver til et par oplægsholdere. NH siger der er ønske om Nadia Nadim eller noget om kvindefodbold.

Vi får en ½ bane i 1½ time mere pr. uge på kunstgræsbanen på Albertslund stadion i vinter NB laver et forslag til træningsplan som sendes til SB

Containeren på Albertslund stadion er nu fuld klar til vintersæsonen, SB laver et infoskriv som kommer ud sammen med træningsplanen.

Klubhusbyggeriet, her afventer vi en fuld plan indenfor 14 dage, som vi kan arbejde videre med.

Der er indgået et samarbejde med Herstedøster Skole om et valgfag i fodbold som Rasmus P skal stå for.

Vi skal have lavet en deadline for udmeldelse inden kontingentopkrævningerne sendes ud, derefter binder kontingentet. SB og MD vil kigge nærmere på disse deadlines. Det skal meldes ud på hjemmesiden når det træder i kraft

Udenlandsturen for ungdomsholdene er i støbeskeen i samarbejde med nogle trænere.

 

Næste bestyrelsesmøder er d. 14/11 kl. 17.30