Menu

Vedtægter

 

VEDTÆGTER for HERSTEDØSTER IDRÆTS CLUB
Opdateret 08.02.2016

 

§1 Navn
Foreningens navn er Herstedøster Idræts Club (HIC). Foreningen har hjemsted i Herstedøster, Albertslund Kommune.
 
§2 Formål
Foreningens formål er at dyrke god og sund idræt. Samtidig gives foreningens medlemmer mulighed for deltagelse i alment, socialt samvær, ligesom foreningen tilskynder medlemmerne til at tage aktiv del i foreningens daglige drift.
 
§3 Medlemskab
Som medlemmer kan optages enhver. Der kan optages såvel aktive som passive medlemmer.
 
§4 Indmeldelse
Indmeldelse skal ske til kassereren.
 
§5 Medlemsforpligtelser
Ethvert medlem modtager ved indmeldelse et eksemplar af foreningens vedtægter og forpligter sig til at overholde disse.
 
§6 Kontingent
Kontingentet, såvel for passive som for aktive medlemmer, fastsættes hvert år af hovedbestyrelsen.
 
§7 Udmeldelse
Udmeldelse kan kun ske til kassereren.
 
§8 Foreningens ledelse
Foreningens opgaver varetages af følgende organer:

A) Generalforsamlingen
B) Hovedbestyrelsen
C) Et udvalg for hver afdeling i foreningen
D) Eventuelle andre udvalg

 
§9 Generalforsamlingen

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Alle medlemmer på 18 år og derover er stemmeberettigede, hvis de ikke er i restance med kontingent.

For børn under 18 år kan en af forældrene stemme, hvis barnet ikke er i restance med kontingent.

 
§10

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflerhed, når ikke andet er lovmæssigt bestemt. I tilfælde af stemmelighed er vedkommende forslag forkastet. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret, og kun en stemme pr. fremmødt person. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal.

Der føres protokol over generalforsamlingens forløb, og denne underskrives af dirigenten og formanden.

 
§11

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af februar måned og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse sker ved annoncering i relevant medie.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilstilles formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.

Forslag der ikke er tilsendt rettidigt i henhold til lovene, kan ikke komme til afstemning på generalforsamlingen.

 
§12

Dagsorden for den ordinære generalforsamling, der ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, skal indeholde følgende punkter:

A) Beretning fra formanden
B) Eventuel beretning fra udvalg
C) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
D) Behandling af indkomne forslag
E) Valg

1) Til hovedbestyrelsen
Valg af formand (kun lige år)
Valg af kasserer (kun i ulige år)
Valg af næstformand (kun i ulige år)
Valg af 1 menigt medlem (kun i lige år)
Valg af 1 menigt medlem (kun i ulige år)
Valg af minimum 1 suppleant (hvert år)

2) Til udvalg
Valg af seniorformand (hvert år)
Valg af ungdomsformand (hvert år)

3) Til revisor og revisorsuppleant

4) Valg af fanebærer

 

F) Eventuelt

 
§13
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når hovedbestyrelsen finder det fornødent, og skal indkaldes når mindst 20 medlemmer eller ¼ af foreningens medlemmer, der opfylder § 9, skriftligt overfor hovedbestyrelsen fremsætter motiveret krav herom, ledsaget af en dagsorden. Hovedbestyrelsen kan, hvis den finder det fornødent, udvide den fremsatte dagsorden. Generalforsamlingen skal afholdes senest 14 dage efter, at ovennævnte krav er fremsat og skal indkaldes med mindst 4 dages varsel, hvor samtidig dagsordenen meddeles.
 
§14 Hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsens medlemmer tegner foreningen

Foreningens ledelse varetages af hovedbestyrelsen, der er på 5 medlemmer, alle valgt på den ordinære generalforsamling. Valgbare er medlemmer over 25 år.

Hvert medlem vælges særskilt. Formanden er på valg i lige år og kasserer er på valg i ulige år. Næstformanden er på valg i ulige år.

De 2 menige medlemmer vælges i henholdsvis lige og ulige år. Første gang vælges begge medlemmer på samme generalforsamling, med det medlem der skal vælges lige år er kun valgt for 1 år.

I tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem udtræder af hovedbestyrelsen, indtræder en af de på generalforsamlingen valgte suppleanter.

Intet bestyrelsesmedlem hæfter personligt for foreningen.

 
§15

Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og skal føre protokol over sine møder. Forhandlingsprotokollen underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.
Et hovedbestyrelsesmøde er kun beslutningsdygtigt, når alle medlemmer er tilstede. Alle spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

 
§16

Til varetagelse af den daglige ledelse af de idrætsgrene, der dyrkes i foreningen, skal der hvert år på den ordinære generalforsamling vælges en formand.

Senest 1 måned efter generalforsamlingen skal hvert udvalg have valgt 4 udvalgsmedlemmer til at hjælpe med arbejdsopgaverne.

Udvalget fordeler selv arbejdsopgaverne imellem sig.

 
§17

Hovedbestyrelsen kan efter skøn nedsætte udvalg til varetagelse af specielle opgaver.

Intet udvalg har økonomisk dispositionsret og kan kun træffe bindende aftaler om arrangementer i samråd med hovedbestyrelsen.

 
§18 Regnskab

Kassereren fører foreningens regnskab og er ansvarlig for foreningens kasse.

Regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31. december.

Regnskabet, der skal indeholde et driftsregnskab og en status, underskrives af formanden, kassereren og revisoren.

Regnskab skal foreligge til revision senest 14 dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse.

Foreningens formue er anbragt på en ”Foreningskonto” i pengeinstitut og på en girokonto.

 
§19
Såfremt foreningens driftsregnskab udviser et overskud overføres dette til næste år.
 
§20 Revisionen
Revisionen består af en på den ordinære generalforsamling for et år valgte revisor. På den ordinære generalforsamling vælges tillige en revisorsuppleant, der indtræder i tilfælde af revisorens afgang. Revisoren er berettiget til at foretage uanmeldte kasseeftersyn.
 
§21 Vedtægtsændring
Ændring af foreningens love kan kun finde sted, når 2/3 af de tilstedeværende medlemmer på generalforsamlingen stemmer herfor.
 
§22 Eksklusion
Medlemmer, der handler i strid med disse love eller som ved usportslig optræden skader foreningens formål og renomme, kan af hovedbestyrelsen ekskluderes. En sådan beslutning skal være enstemmigt vedtaget på et hovedbestyrelsesmøde, hvor samtlige bestyrelsesmedlemmer er tilstede, og hvortil det pågældende medlem har adgang til personligt at fremføre sin sag. En eksklusion kan af vedkommende medlem appelleres til den førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse.
 
§23 Æresmedlemmer
Æresmedlemmer kan udnævnes af hovedbestyrelsen. En sådan beslutning skal være enstemmigt vedtaget på et hovedbestyrelsesmøde, hvor samtlige bestyrelsesmedlemmer er tilstede.
 
§24 Opløsning

Foreningen kan kun opløses på en i samme anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

I tilfælde af foreningens opløsning overføres dens værdier til Sjællands Boldspil Union efter at eventuel gæld er betalt.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 8/2 2016.